Wat houdt de Ruimte voor Ruimte-regeling in?

Wilt u op een voormalige (agrarische) bedrijfslocatie in het landelijk gebied een burgerwoning bouwen? De provincie Zuid-Holland en de betreffende gemeenten zijn in veel gevallen bereid mee te werken door het toepassen van de ‘Ruimte voor Ruimte-regeling’. Deze regeling is vastgelegd in de ‘Verordening Ruimte’ van de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland heeft als primaire doelstelling het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap. Dit wil men realiseren door middel van het slopen van voormalige agrarische bedrijven, niet-agrarische bedrijfsgebouwen, kassen en boom- en sierteeltgebieden. In ruil voor het definitief en substantieel slopen van de bedrijfsgebouwen en/of het verwijderen van boom- en sierteeltgebieden kunnen op passende locaties één of meer burgerwoningen (ook wel compensatiewoningen genoemd) worden gebouwd.

Hierbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De ruimtelijke kwaliteit ter plaatse wordt duurzaam verbeterd;
  • Voor de sloop op één of meerdere percelen van iedere 1000 m² gebouwen, iedere 5000m² kassen of iedere 2,25 ha boom- en sierteelt, mag één burgerwoning ter compensatie worden gebouwd;
  • Nieuwe burgerwoningen mogen vanuit milieu hygiënisch oogpunt geen belemmeringen met zich meebrengen voor de bedrijfsvoering van de omliggende (agrarische) bedrijven;
  • De gebouwen of kassen zijn opgericht voor de peildatum van 1 januari 2007;
  • De kassen zijn gelegen buiten de concentratiegebieden voor glastuinbouw (met uitzondering van de transformatiegebieden);
  • De sierteeltgebieden zijn gelegen buiten de boom- en sierteeltgebieden.

Bent u voornemens het agrarische bedrijf te beëindigen, de bedrijfsopstallen te slopen ten behoeve van een (compensatie)woning? Heeft u een voormalige (agrarische) bedrijfslocatie op het oog en wilt u weten of het mogelijk is om daar een burgerwoning te realiseren? Van den Heuvel Ontwikkeling en Beheer B.V. helpt u met het uitzoeken van de mogelijkheden voor uw situatie.

Van den Heuvel • Ontwikkeling & Beheer