Beeldkwaliteit- en landschappelijk inpassingsplan

Van den Heuvel Ontwikkeling en Beheer B.V. heeft naast de ruimtelijke plannen (o.a. bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen ten behoeve van een omgevingsvergunning) een brede expertise op het gebied van beeldkwaliteit- en landschappelijke inpassingsplannen. Ter aanvulling op ruimtelijke plannen, in met name het buitengebied, vragen gemeenten steeds vaker naar een beeldkwaliteitsplan of een landschappelijk inpassingsplan. De stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing van een plan speelt in de praktijk een steeds belangrijkere rol.

Beeldkwaliteitsplan
Voor nieuwe stedenbouwkundige en/of landschappelijke ontwikkelingen, die niet passen binnen de welstandsnota, dient een beeldkwaliteitsplan te worden opgesteld. Een beeldkwaliteitsplan beschrijft en illustreert de ruimtelijke kwaliteit (gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde) van een gebied of een gebouw. Het beeldkwaliteitsplan verwoordt het ruimtelijk plan vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt en bevat richtlijnen en inspiratie voor de inrichting van de buitenruimte en het uiterlijk van gebouwen. Het is het verbindend element tussen stedenbouw, landschap en architectuur bij de realisatie van ruimtelijke plannen.

Landschappelijk inpassingsplan
Wanneer een bestemming in het buitengebied wordt gewijzigd kan een gemeente ter aanvulling op het ruimtelijke plan een landschappelijk inpassingsplan eisen. Landschappelijk inpassing gaat in eerste instantie uit van bestaande en potentiële waarden van een gebied (als streekeigen beplanting, slotenpatronen en weidegebieden). Door de karakteristieke landschappelijke elementen op een passende manier in te passen in het ruimtelijke plan is sprake van een goede landschappelijke inpassing. Voor het opstellen werken wij samen met Lagendijk tuin- en landschapsarchitecten.

Heeft u plannen om bijvoorbeeld bedrijfsmatig of recreatief te ontwikkelen in het buitengebied? Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. helpt u graag met het opstellen van het ruimtelijk plan en het eventuele aanvullende beeldkwaliteit- of landschappelijke inpassingsplan.

Van den Heuvel • Ontwikkeling & Beheer